การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)

IMG 7638-01

 

         ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานการประชุมการเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) เพื่อให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธาน ก.ค.ศ. ได้มีประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของสถานศึกที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาซึ่งมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร) เป็นประธาน ซึ่งได้กำหนดอำนาจหน้าที่หลายประการรวมถึงการพิจารณาจัดทำและพัฒนาร่าง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลสำหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ดังนั้นเพื่อให้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาดังกล่าวมีความครบถ้วนสมบูรณ์ สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้จัดการประชุม โดยได้เชิญที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. เข้าร่วมการประชุม

3

4

 5

6

 9

7 13

11

10

12

 14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

                                                                                       ธราวุฒิ วิชัยดิษฐ์ ภาพ/ข่าว

   ศรายุทธ มาทัพ หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่

banner มตlogbook

K Kob Final

K Watcharee Final

K Add Final

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir