312 

เอกสารดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่าง 

 

1  Downloads Library

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน         ข้าราชการครู ว่าด้วยการบริหารเงินทุนฯ พ.ศ. 2561

2  Downloads Library ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2562
3  Downloads Library คำขอกู้ยืม(ทป.1 ฉบับ พ.ศ. 2562)
4  Downloads Library

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานหักเงินชำระหนี้
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(สำหรับผู้กู้) และ
(สำหรับผู้ค้ำประกัน)

5  Downloads Library แบบคำรับรองของหน่วยงานต้นสังกัดในการหักเงินเดือน
เงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดเพื่อชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียน
เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
6  Downloads Library บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม
พร้อมรายชื่อผู้ค้ำประกัน (ตามแบบ สป.-สท.)
7  Downloads Library รายงานผลตรวจสอบคำขอกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมมีคุณสมบัติไม่ครบ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2562 จำแนกตามตำแหน่ง 
8  Downloads Library แบบสอบถามความพอใจของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
ที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562
9  Downloads Library

ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ เรื่อง ตั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา

10  Downloads Library ตัวอย่างคำสั่ง เรื่อง การมอบหมายข้าราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา

 

 

โปรแกรมคำนวน

 

การตดตอ

banner มตlogbook

K Kob Final

K Watcharee Final

K Add Final

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir