lg-601114

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.  เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ   

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 (จำนวน 1 ราย)

(ว13/2556) สายงานการสอน

 

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

- สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 ราย

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบคัดค้าน

คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบคัดค้านออนไลน์

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภว1

12092561เรองก.ค.ศ.อนมตใหขาราชการครและบคลากรทางการศกษามและเลอนเปนวทยาฐานะเชยวชาญ

    

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

 

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภว1

  lg-601114

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.  เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ   

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (จำนวน 1 ราย)

(ว13/2556) สายงานบริหารสถานศึกษา

 

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

- สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 ราย

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบคัดค้าน

คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบคัดค้านออนไลน์

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภว1

610830

     นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561
     ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 47 ราย ได้แก่

     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย

     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย

     ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 18 ราย

     รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย

     ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย

     และครูเชี่ยวชาญ จำนวน 23 ราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

 

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภว1

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

2013-06-06-1645

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๒๙ ราย ได้แก่ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๒๐ ราย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย และครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๗ ราย ดังนี้

>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<

 

หมวด: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป-ภว1

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม
  2. ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
  3. ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 (จำนวน 6 ราย)
  4. ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

หมวดหมู่รอง

Page 1 of 4

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir