regis employ 23012018

 

        ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ ของประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตราฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๑๖๕๙๐ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๒๒๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการฯ พ.ศ.๒๕๕๒ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ

คลิ๊กที่นี้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir