080162

 

        ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ ของประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตราฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๑๖๕๙๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๒๒๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องวิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการฯ พ.ศ.๒๕๕๒ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังนี้

คลิ๊กที่นี้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

banner มตlogbook

K Kob Final

K Watcharee Final

K Add Final

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir