การจัดการความรู (Knowledge Management-KM)

การจัดการความรูหรือท ี่ เรียกยอๆ วา KM คือเคร ื่ องมือเพ ื่อใชในการบรรลุเปาหมายอยางนอย 3 ประการไปพรอมๆ กัน ไดแก บรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน และบรรลุเปาหมาย การพัฒนาองคกรไปสูการเปนองคกรแหงการเร  ียนรู ดังนั้นการจัดการความรูจึงไมใชเปาหมายในตัวของมันเอง เม ื่อไรก็ตามที่มีการเขาใจผิดเอาการ จัดการความรูเปนเปาหมายความผิดพลาดก็เร ิ่ มเดินเขามา อันตรายทจะเก ี่ ิดตามมาคือ การจัดการความรู เทียม หรือ ปลอม เปนการดาเนํ ินการเพียงเพ ื่อใหได ชื่อวาม ีการจัดการความรูเทาน ั้ นเอง แรงจูงใจในการริเร ิ่ มการจัดการความรู แรงจูงใจแทตอการดําเนินการจัดการความรูคือเปาหมายท ี่ งาน คน และองคกรเปนเง ื่อนไขสําคัญ ในระดบทั ี่เปนห ัวใจสูความสําเร็จในการจัดการความรู แรงจูงใจเทียมตอการดําเนนการจ ิ ัดการความรูในสังคมไทย มีมากมายหลายแบบ เปนต นเหตุที่ นําไปสูการทําการจัดการความรูแบบเทียม และนําไปสูความลมเหลวในที่สุด เชน ทําเพราะถูกบงคั ับตาม ขอกําหนด กลาวคือ ทําเพียงเพื่อใหได ชื่อวาทํา หรือทําเพ ื่ อช ื่ อเสียง ทําใหภาพลักษณขององค  กรดูดี หรือมา จากความตองการผลงานของหนวยยอยภายในองคกร เชน หนวยพ  ัฒนาบุคลากร (HRD) หนวยสอสารและ ื่ สารสนเทศ (ICT) หรือหนวยพ  ัฒนาองคกร (OD) ตองการใชการจดการความร ั ูในการสรางความเดน หรือ สรางผลงานของตน หรืออาจมาจากคนเพยงไม ี กี่คน ที่ชอบของเลนใหมๆ ชอบกิจกรรมที่ดูทันสมัยเปน

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir