แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558

 

แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 พฤศจิกายน 2557

แบบฟอร์มโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในช่วงเวลาที่เหลือก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แบบรายงานงานค้างดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล(ใหม่)

 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. 

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงาน กคศ.pdf

- แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงาน กคศ.docx

 

- แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล.pdf

- แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล.docx

 

แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร   ดาวน์โหลด.PDF  ดาวน์โหลด.DOC

แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน   ดาวน์โหลด.PDF  ดาวน์โหลด.DOC

แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร   ดาว์นโหลด.PDF

แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล   ดาว์นโหลด.PDF

แบบฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง   ดาว์นโหลด.PDF

แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ดาว์นโหลด.PDF

แบบฟอร์มใบสัญญายืมเงิน/ใบสัญญายืมเงินและการใช้บัตรเครดิตราชการ   ดาว์นโหลด.PDF

แบบฟอร์มใบขอรับค่าเช่าบ้าน/ใบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน/แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช้าบ้าน   ดาว์นโหลด.PDF

แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินค่าสมนาคุณวิทยากร   ดาว์นโหลด.PDF

แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ   ดาว์นโหลด.PDF

 แบบฟอร์มสมัครใช้งานอินเตอร์เน็ตกระทรวงศึกษาธิการ ดาว์นโหลด.PDF

แบบฟอร์มขออนุญาติถ่ายเอกสาร สำนักงาน ก.ค.ศ. 

ดาว์นโหลด.PDF

 

 

 

banner มตlogbook

K Kob Final

K Watcharee Final

K Add Final

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir