image image image image
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูว่าด้วยการเงิน การพัสดุ การบัญชี และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. .... การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูว่าด้วยการเงิน การพัสดุ การบัญชี
และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ....
Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงการดำเนินงานตามกระบวนการหลักและจัดทำฐานข้อมูล หรือข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงการดำเนินงานตามกระบวนการหลักและจัดทำฐานข้อมูล หรือข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Read more...
การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคกลาง การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคกลาง Read more...


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์


สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

1. จัดและพัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. การพัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ

2. การจัดและพั?ฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ

3. การเสริมสร้างประิสิทธิภาพ ค่าตอบแทน และิสิทธิประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. การใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกการมีวินัยทางการเงิน

และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1

     นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์  เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกการมีวินัยทางการเงินและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่ครูผู้ช่วยที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ จำนวน ๒๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงแรมโกลด์เด้นท์คราวน์ แกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต การจัดการด้านเงิน การประพฤติตนอย่างพอเพียง ให้มีเกียรติและศักดิ์ศรี สมกับเป็นวิชาชีพชั้นสูง สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีผู้บริหารของสำนักงาน ก.ค.ศ. นางปราณี  ศิวารมณ์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. และนางจีรนันท์  เพ่งพินิจ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย เข้าร่วมประชุม และได้รับเกียรติจาก นายนพรัตน์  รุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ และอาจารย์กิตติพัฒน์  แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสถานบริการวิชาการตลาดทุน เศรษฐกิจและธุรกิจประยุกต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม 

2

3

4

5

6

9

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 2

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

 

 

ธราวุฒิ วิชัยดิษฐ์ ภาพ/ข่าว

 

 

 

Secretary-PinitsakSecretary name

1.jpg

Alternative flash content

Requirements

banner วนแม61

จดสรร61.2

 

รับสมัคร บุคลากร

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

แบบคัดค้าน คุณสมบัติ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

เลื่อนขั้นเงินเดือน

 • 1
 • 2

สถานี ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

หนังสือเวียน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

icon cmss-f 03

desktop-mobile

image5

122-image

 

ออนไลน์

มี 473 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้เข้าชม

11526324
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
8883
9554
80290
40565
136400
262061
11526324
IP ของคุณ : 192.168.202.1
เวลาระบบ : 2018-08-17 23:03:14

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir