image image image image
การประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษ การประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษ
Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูว่าด้วยการเงิน การพัสดุ การบัญชี และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. .... การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูว่าด้วยการเงิน การพัสดุ การบัญชี
และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ....
Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ Read more...
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงการดำเนินงานตามกระบวนการหลักและจัดทำฐานข้อมูล หรือข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงการดำเนินงานตามกระบวนการหลักและจัดทำฐานข้อมูล หรือข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Read more...


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์


สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

1. จัดและพัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. รักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. การพัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหารจัดการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้มีประสิทธิภาพ

2. การจัดและพั?ฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ

3. การเสริมสร้างประิสิทธิภาพ ค่าตอบแทน และิสิทธิประโยชน์เกื้อกูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. การเสริมสร้างและพัฒนากลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. การใช้งานวิจัย นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสำนักงาน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดประชุมสัมมนา

“เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู”

1

 20140117-3

               นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. รับมอบจาก นางศิริพร  กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ในวันที่ ๑๓ - ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูให้กับหน่วยงานราชการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูชัดเจน ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    

 

               การประชุมสัมมนาฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษจาก นางศิริพร  กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. และได้รับเกียรติบรรยายให้ความรู้โดย นายสมหวัง  น้อยสำแดง ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  นายประภาส  ศรีละม้าย รองอัยการจังหวัดราชบุรี  ว่าที่ร้อยตรียอดชาย  ปาระมาศ นิติกรชำนาญการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี  นายสัจจา  วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่ กศน.  และนางอัจฉรา  สระวาสี ผู้อำนวยการภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา และคณะฯ 

 

20140117-2

 

 

20140117-4

 

 

 

20140117-5

 

 

20140117-6

 

 

20140117-7

 

 

20140117-8

 

 

20140117-9

 

 

20140117-10

 

 

20140117-11

 

 

20140117-12

 

               ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย อนุกรรมการฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา / ส่วนราชการ ในพื้นที่จังหวัดภาคกลางและภาคใต้ จำนวน ๙๓ เขตพื้นที่การศึกษา / ๓ ส่วนราชการ  ผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ.  ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ.  และเจ้าหน้าที่ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา สำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวนทั้งสิ้น ๒๓๓ ราย

 

20140117-13

 

 

20140117-16 

 

 

20140117-14

 

 

20140117-15          20140117-17

 

 

20140117-18          20140117-19

 

 

20140117-21

 

 

20140117-20          20140117-22

 

 

20140117-23          20140117-24

  

 

20140117-26

 

 

20140117-25          20140117-27    

       

 

20140117-51          20140117-28

 

 

20140117-29

 

 

20140117-30          20140117-31

 

 

20140117-32          20140117-33

 

 

20140117-34

 

 

20140117-35          20140117-36

 

 

20140117-37          20140117-38          20140117-39     

 

 

    20140117-40          20140117-41       

 

 

  20140117-42

 

 

20140117-43          20140117-44

 

 

20140117-45          20140117-46

 

 

20140117-47          20140117-48

 

 

20140117-49

 

 

20140117-50

 

ภาพ/ข่าว  เอมพร  น้อยจินดา

Secretary-PinitsakSecretary name

1.jpg

Alternative flash content

Requirements

banner วนแม61

จดสรร61.2

 

รับสมัคร บุคลากร

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

แบบคัดค้าน คุณสมบัติ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

เลื่อนขั้นเงินเดือน

 • 1
 • 2

สถานี ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

หนังสือเวียน ก.ค.ศ.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

icon cmss-f 03

desktop-mobile

image5

122-image

 

ออนไลน์

มี 198 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้เข้าชม

11544931
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
494
6247
11377
87520
155007
262061
11544931
IP ของคุณ : 192.168.202.1
เวลาระบบ : 2018-08-21 03:35:26

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir