ภารกิจ/ฝ่าย/หน่วยงาน

ภายใน

โทรศัพท์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

114

022827055

รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. (นายยศพล เวณุโกเศศ)

125

022801016

รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. (นายชาย มะลิลา)

135

022801017

รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. (นางปราณี ศิวารมณ์)

137

022801018

ผู้เชี่ยวชาญฯ (นางวัชรี เกิดพิพัฒน์)

120

022814425

ผู้เชี่ยวชาญฯ (นางสาวจรุงรัตน์ เคารพรัตน์)

164

022802838

ผู้เชี่ยวชาญฯ (นางสุปราณี นฤนาทนโรดม)

134

022802820

ผู้เชี่ยวชาญฯ (นางจีรนันท์ เพ่งพินิจ)

112

022801019

ที่ปรึกษา สำนักงาน ก.ค.ศ.

177

022803222

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

113

022801021

สล. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

110

022801028

สล. กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

111

022802837

สล. กลุ่มบริหารการคลังและสินทรัพย์

116

022802836

สล. กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

115

022802832

สล. กลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่

105

022802835

สล. กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการ

163

022803224

สล. หมวดยานยนต์

102

 

ผู้อำนวยการภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล

104

022801094

ภบ. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

106

022801094

ภบ. กลุ่มพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล

174

022814410

ภบ. กลุ่มสรรหาและคุณวุฒิ

138

022802840

ภบ. กลุ่มองค์กรบริหารงานบุคคล

100

022802834

ผู้อำนวยการภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ

161

022803237

ภป. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

160

022803237

ภป. กลุ่มยุทธศาสตร์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

160

022803237

ภป. กลุ่มพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

160

022803237

ภป. กลุ่มบริหารราชการใสสะอาดและนโยบายพิเศษ

160

022803237

ผู้อำนวยการภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1

154

022803223

ภว.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

119

022802827

ภว.1 กลุ่มระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1

118

022802830

ภว.1 กลุ่มระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 2

133

022801092

ภว.1 กลุ่มพัฒนามาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ

118

022802831

ผู้อำนวยการภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 2

117

022801029

ภว.2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

109

022802829

ภว.2 กลุ่มระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1

155

022802833

ภว.2 กลุ่มระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 2

103

022802821

ภว.2 กลุ่มพัฒนามาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ

121

022802828

ผู้อำนวยการภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา

173

022807971

ภท. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

107

022807970

ภท. กลุ่มบริหารเงินทุนหมุนเวียน

150

022807972

ภท. กลุ่มติดตามการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน

149

022807972

ภท. กลุ่มกองทุนส่งเสริมครูและสวัสดิการ

152

022807974

ภท. กลุ่มการเงินและบัญชี

151

022807973

ผู้อำนวยการภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล

132

022801101

ภต. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

127

022802826

ภต. กลุ่มตรวจติดตามและประเมินผล1

142

022802823

ภต. กลุ่มตรวจติดตามและประเมินผล2

142

022802823

ภต. กลุ่มตรวจติดตามและประเมินผล3

142

022802823

ภต. กลุ่มตรวจติดตามและประเมินผล4

127

022802826

กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศฯ

122

022802841

ผู้อำนวยการภารกิจนโยบายและระบบตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา

141

022814435

ภค. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

140

022802825

ภค. กลุ่มโครงสร้างและอัตรากำลัง1

140

022802825

ภค. กลุ่มโครงสร้างและอัตรากำลัง2

139

022801102

ภค. กลุ่มพัฒนามาตรฐานนโยบายฯ

139

022801102

ผู้อำนวยการภารกิจกฎหมาย อุทธรณ์และร้องทุกข์

130

022801103

ภก. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

129

022813358

ภก. กลุ่มกฎหมายและระเบียบ

143

022802824

ภก. กลุ่มอุทธรณ์และร้องทุกข์1

128

022802824

ภก. กลุ่มอุทธรณ์และร้องทุกข์2

169

022802824

ภก. กลุ่มวินิจฉัยตีความกฎหมาย

143

022802824

ภก. กลุ่มคดี

143

022802824

ภก. กลุ่มร้องทุกข์และร้องเรียน

143

022802824

ผู้อำนวยการภารกิจเสริมสร้างและมาตรฐานวินัย

166

022803221

ภม. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

165/170

022803221

ภม. กลุ่มมาตรฐานวินัย1

144

022803221

ภม. กลุ่มมาตรฐานวินัย2

144

022803222

ภม. กลุ่มเสริมสร้างวินัยและจริยธรรม

171

022803221

ผู้อำนวยการภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

159

022803230

ภส. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

158

022803230

ภส. กลุ่มงานพัฒนาระบบค่าตอบแทน

158

022803230

ภส. กลุ่มงานพัฒนาข้าราชการครูฯ

158

022803230

ผู้อำนวยการภารกิจวิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล

156

022083226

ภจ. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

157

022803227

ภจ. กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

157

022803227

ภจ. กลุ่มดำเนินการและประสานการวิจัย

157

022803227

ภจ. กลุ่มเครือข่ายการวิจัยและสารสนเทศ

157

022803227

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

162

022802843

ตส. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

162

022802843

ตส. ฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติงาน

162

022802843

ตส. ฝ่ายวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล

162

022802843

หมวด: Uncategorised

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir