600724

          รายงานจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำแนกตามขั้นและอันดับเงินเดือน

ดาวน์โหลด -> เอกสารแจ้งหน่วยงาน

ดาวน์โหลด -> ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลข้าราชการครู (PDF)

ดาวน์โหลด -> รายงานจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำแนกตามข้ันและอันดับเงินเดือน (Excel)

กำหนดส่งให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 31 กรกฏาคม 2560

 

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir