wor3-08032019

 

     ตามหนังสือที่อ้างอิง ๑ และ ๒ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้ทราบและถือปฏิบัติ ต่อมาสำนักงาน กศน. มีหนังสือตามที่อ้างอิง ๓ แจ้งว่าได้ดำเนินการสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. ตามหนังสือที่อ้างอิง ๑ และ ๒ แล้ว ยังไม่ได้บุคคลตามประสงค์ของทางราชการของสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษที่เป็นเกาะหรือบนภูเขาสูง หรือหุบเขา หรือเชิงเขาไม่สามรถเดินทางด้วยพาหนะใด ๆ ได้สะดวกตลอดปี หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อควมมั่นคงของประเทศ หรือเหตุอื่น ๆ นั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี้

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir