ที่ ศธ 0206.6/ว8

เรื่อง ว8/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วย 

ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

310761หลกเกณฑและวธการนำบญชผสอบแขงขนไดในบญชหนงไปขนบญชเปนผสอบแขงขนไดในบญชอนตำแหนงครผชวย

อ่านต่อที่นี่

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir