แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
แผนการจัดการความรู้ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ 2558 24-06-58 3242
เทคนิคการนำเสนอเรื่องในที่ประชุม 24-06-58 5137
เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 16-06-58 3959
PMQA คืออะไร 27-01-58 3460
การจัดการความรู้ 27-01-58 2090
องค์ความรู้ที่ถอดบทเรียน จากการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. 20-09-56 2837
รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 12-11-55 3229
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 12-11-55 2636
รายงานผลการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการความรู้ 12-11-55 2999
(2555) คู่มือการตรวจสอบประเมินผลระบบควบคุมภายใน 03-09-55 6080

122-image

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir