ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 8/2560

 

1

 

 

          นายแพทย์ ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีสาระสำคัญดังนี้

เห็นชอบอำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.)

 เห็นชอบการกำหนดกรอบอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

 อนุมัติให้กำหนดตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด

 เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.moe.go.th/websm/2017/apr/197.html

 

 

 

 

 

 

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir