snip 20180911173505

 

       สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,050,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

 

• ดาวน์โหลดเอกสาร เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อกำหนดรายละเอียดและขอบเขตการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2562

 

banner มตlogbook

K Kob Final

K Watcharee Final

K Add Final

Alternative flash content

Requirements

122-image

 

Capture3

Capture

พบาส re3

Alternative flash content

Requirements

otep2 

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

film indir